Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Erzincan - RefahiyeErzincan - Refahiye
ALAÇAYIRALAÇAYIR
KöyüKöyü
wwwwww
.alacayir..alacayir.
comcom


Radyo Radyo

Basın Bülteni Basın Bülteni


HABER7.COM HABER7.COM


Kaydol
E-Bülten E-Bülten

UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
İletişimİletişim Formu Formuinfo@alacayir.com
Memurlar Memurlar

İLÇEMİZİ TANIYALIM

              REFAH?YE

 

?l merkezine 71 km. uzakl?kta, 1744 km2 yüzölçümü olan ilçenin 2000 y?l? nüfus say?m? sonuçlar?na göre nüfusu 15.987`dir. Nüfusun 6034`ü ?lçe merkezinde 9954`ü köylerde ya?amaktad?r.?lçeye 121 köy ve 73 mezra ba?l?d?r. Eski ad? Gercanis olan ilçenin tarihine ili?kin ayr?nt?l? bilgi bulunmamaktad?r. Erzincan Mutasarr?f? ?efik Pa?a taraf?ndan bolluk anlam?na gelen Refahiye ad? verilmi?tir. ?lçenin 10 km. bat?s?nda So?uk göze ve Karaçam mevkileri aras?nda 2000 m. rak?ml? Dumanl? Yaylalar?; so?uk su kaynaklar?, göleti, piknik alanlar? ve kayak imkanlar? ile yaz ve k?? turizmi aç?s?ndan geli?meye elveri?li bir ortam olu?turmaktad?r. Her y?l A?ustos ay?nda bal festivali düzenlenmekte olup, y?lda yakla??k 350 ton bal üretimi gerçekle?tirilmektedir. Önemli tar?m ürünleri çavdar, bakliyat, ceviz, kavun ve karpuzdur. ?lçenin en önemli potansiyeli orman alanlar? olup, toplam ormanl?k alan 59.712 ha`d?r. Toplam il ormanl?k alanlar?n?n %57`sini olu?turmaktad?r. Ormanl?k alanlar içerisinde sar?çam üretim orman? 38.938 ha., muhafaza orman? ise 20.780 ha. d?r. Orman sahalar?nda ku?burnu, kekik gibi ekonomik de?eri olan otsu bitkiler ile orman içi su ürünleri alabal?k tesisleri bulunmaktad?r. ?lçede 5 milyon adet/y?l kapasiteli Vali Metin ?lyas Aksoy Orman Fidanl??? bulunmakta olup, ihtiyaca göre y?ll?k 1 milyon adet fidan üretimi gerçekle?tirilmektedir.

?lçede 4448 ha. alanda yap?lan a?açland?rma çal??malar? ba?ar?l? olmu?, 88 ha. alanda yap?lan a?açland?rma ise ba?ar?s?z olmu?tur. Y?ll?k a?açland?rma potansiyeli 450 ha.d?r. ?lçedeki ormanl?k alanlarla kapl? Dumanl? Da?lar?nda ve Kutlu Tepe Da?lar?nda günü birlik piknik, yürüyü?, kampç?l?k, yayla turizmi ve k?? sporlar? yapma imkanlar? bulunmaktad?r.

Erzincan il merkezi ile Refahiye ilçesi aras?nda E-80 karayolu üzerinde 45 km.de Sakaltutan mevkiinde Y?ld?r?m Akbulut Kayak Tesisleri bulunmaktad?r. Kayak tesislerinde her türlü k?? sporlar? yapma, otelinde konaklama imkanlar? mevcuttur. ?lçe de orman sektörüne ba?l? yayla turizmi, alabal?k üretimi, ekonomik de?eri olan otsu bitkilerin üretimi, avc?l?k, bal?kç?l?k yap?lmaktad?r.

Eski ad? Gercanis olan Refahiye`nin tarihine ili?kin ayr?nt?l? bilgi bulunmamaktad?r. Erzincan yöresi ile ayn? yönetimler alt?nda ya?ad??? san?lmaktad?r. ?lçeye, Erzincan Mutasarr?f? ?efik Pa?a taraf?ndan, bolluk anlam?na gelen Refahiye ad? verilmi?tir.

?lçe, bat?s?ndaki çam ormanlar? ve merkezden 10 km mesafede So?ukgöze ve Karaçam mevkileri aras?nda yer alan, yüksekli?i 2000 m olan Dumanl? yaylalar?, so?uk su kaynaklar?, gölekti, piknik alanlar? ve kayak imkanlar? ile yaz ve k?? turizmi aç?s?ndan önem ta??maktad?r. Her y?l A?ustos ay?nda bal festivali düzenlenmektedir.

Ekonomisi toprak ve tar?m ürünlerine dayanmaktad?r. Çavdar, bakliyat, ceviz, kavun ve karpuz bolca yeti?tirilir.


TAR?H? YERLER

 

Kutlutepe Kal?nt?lar?

Cengerli köyü çevresinde bulunmaktad?r. Roma ve Bizans dönemlerine ait kal?nt?lar vard?r. Çevrede bulunan önemli yerle?im alan?d?r. Tarihte Kemah-Ba?guvar Dariza üçgeninde, Malatya`ya uzanan yolun kilit noktas? özelli?ini ta??maktayd?.

Kad?köy Kilisesi

Kad?köy kilisesi, günümüze kadar sa?lam olarak gelmi?tir. Kesme ta?tan yap?lan kilisenin, giri? kap?s? bezemeleriyle dikkat çeker. Kap?daki atk? ta?? üzerinde kabartma olarak i?lenmi? haç motifi bulunmaktad?r. Kilisenin içinde, duvar resimlerinin izleri mevcuttur. Apsisin önünde, a?açtan yap?lm?? ince bir i?çili?e sahip bezemeli pano vard?r.

Kutsal Kaya-Roma Antreposu

Kökeni Hititlere kadar uzanmaktad?r. Kutsal kayan?n kuzey kesiminde bulunan Roma Antreposu üç yuvarlak binadan olu?maktad?r.

Merkez Camii

?lçe merkezinde bulunan Merkez Camii, bat?l? dönem bezeme özelliklerini göstermekte, avlusunda ise Bahaettin Pa?a ?ehitli?i bulunmaktad?r.

Köro?lu Ma?aras?

?lçenin Altköy mevkiinde bulunan ma?araya ta? merdivenlerle ç?k?lmaktad?r. Ma?aran?n içerisinde kesilmi? ta?lardan oturma banklar? vard?r. Ma?aran?n içinde bulunan izlerin, Köro?lu`nun k?r at?n?n izleri oldu?u söylenmektedir.

Bal Kaya

Yatan arslan görünümünü and?ran kayadaki oluklara, anlar yaz aylar?nda yuva yapmaktad?r. Bu yuvalarda olu?an ballar, oyuklardan a?a??ya akt???ndan, kayaya Bal Kaya ad? verilmi?tir.

Gölet

Kalkanc? köyüne 2 km mesafede bulunan Kalkanc? göleti ve Akarsu köyü göleti sulama amaçl? kullan?lmakta ve piknik yeri özelli?i de ta??maktad?r.

Dumanl? Yaylalar?

?lçenin bat?s?nda, So?ukgöze ve Karaçam mevkiileri aras?nda yer almaktad?r. Denizden yüksekli?i 2000 m olan dumanl? yaylalar? genelde çam ormanlar? olmak üzere çay?r ve bitkilerle kapl?d?r.

Do?al güzelli?i, temiz havas?, bol so?uksu kaynaklar?, av hayvanlar? ve kamp imkanlar? ile yaz ve k?? turizme aç?kt?r.

Refahiye Ormanlar?

Refahiye ilçesinin çevresinde yer alan çaml?k alanlard?r. So?uk sulan ve serin havas? ile en güzel mesire yerlerindendir. Ayr?nt?l? bilgi için http://www.refahiye.gov.tr/

Erzincan.gov.tr al?nt?d?r. | Abdulkerim KaramanYORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0215

© 2009 alacayir.com
Alaçayır Köyü Web Sitesi http://www.alacayir.com

Tam Ekran